Klachten

Als een ouder, een leerling of een medewerker het niet eens is met de gang van zaken op school, is het van belang dat er mogelijkheden zijn om dat kenbaar te maken. Klachten houden de organisatie scherp en kunnen leiden tot verbeteringen.

Vertrouwensinspecteur

Klachten kunnen overal over gaan, bijvoorbeeld over cijfers of over een beslissing van de schoolleiding. Als het klachten betreft op het gebied van seksuele intimidatie, agressie of geweld jegens minderjarige kinderen, treedt het bevoegd gezag direct in overleg met de vertrouwensinspecteur. Deze inspecteur is ook voor ouders te bereiken onder het telefoonnummer 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief; meldpunt vertrouwensinspecteurs; klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld).

Mediation (bemiddeling)

De meeste klachten zullen in overleg tussen betrokkenen worden weggenomen. Vaak zal dat gebeuren in het directe contact tussen twee partijen. Als dat niet lukt, zal de schoolleiding worden ingeschakeld om te bemiddelen. Deze bemiddeling, ook wel mediation genoemd, is een vast onderdeel in het traject van klachten- en bezwarenafhandeling. Ook externe mediation behoort tot de mogelijkheden.

Klachten- en bezwarencommissie

Als bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing, bestaat de mogelijkheid om een officiƫle klacht in te dienen of bezwaar te maken. Daartoe is op Panta Rhei een interne klachten- en bezwarencommissie ingesteld. Deze commissie staat open voor de behandeling van alle klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. Op grond van het examenreglement treedt de interne klachten- en bezwarencommissie ook op als commissie van beroep ter afhandeling van klachten over het examen. De interne klachten- en bezwarencommissie van Panta Rhei heeft een reglement, dat op aanvraag verkrijgbaar is bij het secretariaat. Dit kan door het sturen van een e-mail aan mbraat@sgpantarhei.nl. Het postadres is: Scholengemeenschap Panta Rhei, t.a.v. de klachten- en bezwarencommissie, Postbus 590, 1180 AN Amstelveen.

Landelijke Klachtencommissie

Als de behandeling door de eigen klachtencommissie niet voldoende heeft opgeleverd, kan men daarna terecht bij een landelijke klachtencommissie. Panta Rhei is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Deze commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bestuur van Panta Rhei over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bestuur te nemen maatregelen. De adresgegevens van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zijn: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon: 030 - 280 95 90, fax: 030 - 280 95 91, bezoekadres: Zwarte Woud 2, Utrecht, website: www.onderwijsgeschillen.nl, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.

Download hier onze klachtenregeling.

 

 
 

 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer