Verlof, verzuim & ziekte

Ziekmelden

Wanneer een leerling ziek thuis blijft, verwachten wij van de ouders dat zij dit tussen 8.15 en 9.00 uur melden. Dit kan op twee manieren:

  • Het liefst door in het ouderportaal van de website het 'Formulier afwezigheid melden' in te vullen;
  • Het mag eventueel ook telefonisch op het nummer 020-5032121.

Als de leerling weer aanwezig is, moet bij de mentor een door de ouders ingevuld 'afwezigheidsbriefje' ingeleverd worden. Als de mentor niet aanwezig is, kan het bij de conciërge worden ingeleverd.

Verlof

Als een leerling onder schooltijd naar een dokter, tandarts en dergelijke moet, dient er van tevoren een door de ouders ingevuld 'afwezigheidsbriefje' ingeleverd te worden bij de mentor. Als de mentor niet aanwezig is, kan het in de onderbouw bij de intern begeleider en in de bovenbouw bij een van de leerpleinassistenten worden ingeleverd.

Voor andersoortig verlof moeten ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider. Daarvoor is een standaard verlofformulier beschikbaar. De teamleider beoordeelt het verzoek namens (en soms ook in overleg met) de algemeen directeur op basis van geldende regels en deelt de uitslag aan de ouders mee.

Verzuim

Leerlingen die vanwege hun gedrag uit de les gestuurd worden, moeten zich altijd melden bij de locatieassistent of hun teamleider. Deze leerlingen vullen het 'Formulier voorvalregistratie' in en bespreken het voorval na de les met de betreffende docent. De mentor wordt hierover altijd geïnformeerd. Soms vindt de teamleider het nodig dat de leerling het formulier thuis laat ondertekenen.

Leerlingen die meer dan twee keer binnen één kalendermaand te laat komen, krijgen een sanctie opgelegd door de mentor. Wanneer dit niet helpt, neemt de teamleider maatregelen. Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn, moeten alle gemiste lestijd dubbel inhalen. Bij geregeld ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. Daarop worden geen uitzonderingen gemaakt.

 

 
 
downloads: Afwezigheidsbriefje en Formulier verlofaanvraag 
meer over de Leerplichtwet 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer